نمایندگی هاست خارج

IN-RX-10G


 
10,000 تومان
ماهانه

10 گیگابایت فضا

100 گیگابایت پهنای باند

10 تعداد میزبانی سایت

نامحدود سایر امکانات

وب سایت پنل ویندوزی یا دایرکت ادمین لینوکسی کنترل پنل

IN-RX-30G


 
20,000 تومان
ماهانه

30 گیگابایت فضا

نامحدود پهنای باند

30 تعداد میزبانی سایت

نامحدود سایر امکانات

وب سایت پنل ویندوزی یا دایرکت ادمین لینوکسی کنترل پنل

IN-RX-80G


 
30,000 تومان
ماهانه

80 گیگابایت فضا

نامحدود پهنای باند

نامحدود تعداد میزبانی سایت

نامحدود سایر امکانات

وب سایت پنل ویندوزی یا دایرکت ادمین لینوکسی کنترل پنل

IN-RX-120G


 
40,000 تومان
ماهانه

120 گیگابایت فضا

نامحدود پهنای باند

نامحدود تعداد میزبانی سایت

نامحدود سایر امکانات

وب سایت پنل ویندوزی یا دایرکت ادمین لینوکسی کنترل پنل

IN-RX-UN


 
50,000 تومان
ماهانه

نامحدود فضا

نامحدود پهنای باند

نامحدود تعداد میزبانی سایت

نامحدود سایر امکانات

وب سایت پنل ویندوزی یا دایرکت ادمین لینوکسی کنترل پنل