نمایندگی ویندوز ایران

IR-RW-5G


 
15,000 تومان
ماهانه

5 گیگابایت فضا

20 گیگابایت پهنای باند

10 تعداد میزبانی سایت

نامحدود سایر امکانات

وب سایت پنل کنترل پنل

IR-RW-10G


 
25,000 تومان
ماهانه

10گیگابایت فضا

30گیگابایت پهنای باند

30 تعداد میزبانی سایت

نامحدود سایر امکانات

وب سایت پنل کنترل پنل

IR-RW-30G


 
35,000 تومان
ماهانه

30 گیگابایت فضا

60 گیگابایت پهنای باند

40 تعداد میزبانی سایت

نامحدود سایر امکانات

وب سایت پنل کنترل پنل

IR-RW-40G


 
45,000 تومان
ماهانه

40 گیگابایت فضا

80 گیگابایت پهنای باند

نامحدود تعداد میزبانی سایت

نامحدود سایر امکانات

وب سایت پنل کنترل پنل

IR-RW-80G


 
55,000 تومان
ماهانه

80 گیگابایت فضا

160 گیگابایت پهنای باند

نامحدود تعداد میزبانی سایت

نامحدود سایر امکانات

وب سایت پنل کنترل پنل