هاست ویندوز خارج

IN-HW-1G


 
15,000 تومان
شش ماهه

1 گیگابایت فضا

نامحدود پهنای باند

1 اضافه دامنه

نامحدود سایرامکانات

وب سایت پنل کنترل پنل

IN-HW-3G


 
20,000 تومان
شش ماهه

3 گیگابایت فضا

نامحدود پهنای باند

1 اضافه دامنه

نامحدود سایرامکانات

وب سایت پنل کنترل پنل

IN-HW-5G


 
30,000 تومان
شش ماهه

5 گیگابایت فضا

نامحدود پهنای باند

1 اضافه دامنه

نامحدود سایرامکانات

وب سایت پنل کنترل پنل

IN-HW-10G


 
50,000 تومان
شش ماهه

10 گیگابایت فضا

نامحدود پهنای باند

1 اضافه دامنه

نامحدود سایرامکانات

وب سایت پنل کنترل پنل

IN-HW-UN


 
11,000 تومان
ماهانه

نامحدود فضا

نامحدود پهنای باند

1 اضافه دامنه

نامحدود سایرامکانات

وب سایت پنل کنترل پنل