هاست ویندوز ایران

IR-HW-1G


 
20,000 تومان
شش ماهه

1 گیگابایت فضا

10 گیگابایت پهنای باند

1 اضافه دامنه

نامحدود سایرامکانات

وب سایت پنل کنترل پنل

IR-HW-2G


 
40,000 تومان
شش ماهه

2 گیگابایت فضا

15 گیگابایت پهنای باند

2 اضافه دامنه

نامحدود سایرامکانات

وب سایت پنل کنترل پنل

IR-HW-3G


 
60,000 تومان
شش ماهه

3 گیگابایت فضا

20 گیگابایت پهنای باند

2 اضافه دامنه

نامحدود سایرامکانات

وب سایت پنل کنترل پنل

IR-HW-4G


 
80,000 تومان
شش ماهه

4 گیگابایت فضا

25 گیگابایت پهنای باند

2 اضافه دامنه

نامحدود سایرامکانات

وب سایت پنل کنترل پنل

IR-HW-5G


 
95,000 تومان
شش ماهه

5 گیگابایت فضا

30 گیگابایت پهنای باند

2 اضافه دامنه

نامحدود سایرامکانات

وب سایت پنل کنترل پنل