هاست لینوکس ایران

IR-HL-10G


 
95,950 تومان
半年繳

10 گیگابایت فضا

100 گیگابایت پهنای باند

10 اضافه دامنه

نامحدود سایرامکانات

دایرکت ادمین کنترل پنل

IR-HL-1G


 
15,000 تومان
半年繳

1 گیگابایت فضا

10 گیگابایت پهنای باند

1 اضافه دامنه

نامحدود سایرامکانات

دایرکت ادمین کنترل پنل

IR-HL-2G


 
30,000 تومان
半年繳

2 گیگابایت فضا

15 گیگابایت پهنای باند

2 اضافه دامنه

نامحدود سایرامکانات

دایرکت ادمین کنترل پنل

IR-HL-3G


 
50,000 تومان
半年繳

3 گیگابایت فضا

20 گیگابایت پهنای باند

2 اضافه دامنه

نامحدود سایرامکانات

دایرکت ادمین کنترل پنل

IR-HL-4G


 
70,000 تومان
半年繳

4 گیگابایت فضا

25 گیگابایت پهنای باند

2 اضافه دامنه

نامحدود سایرامکانات

دایرکت ادمین کنترل پنل

IR-HL-5G


 
85,000 تومان
半年繳

5 گیگابایت فضا

30 گیگابایت پهنای باند

2 اضافه دامنه

نامحدود سایرامکانات

دایرکت ادمین کنترل پنل

IR-HL-8G


 
79,950 تومان
半年繳

8 گیگابایت فضا

80 گیگابایت پهنای باند

8 اضافه دامنه

نامحدود سایرامکانات

دایرکت ادمین کنترل پنل